Studium Psychoterapii Psychoanalitycznej - Krakowska Szkoła Psychoterapii Psychoanalitycznej

 Kraków, ul. Śliska 16, lok. 2
Przejdź do treści
Studium Psychoterapii Psychoanalitycznej

XXII Edycja zajęć: 2024/2025
Udział w szkoleniu oferuje poznanie ciekawej i współczesnej metody pracy, umożliwiającej profesjonalne wykonywanie swojego zawodu i stały rozwój. Nasi absolwenci uzyskują możliwość wykonywania wolnego zawodu i stabilizowania swojej praktyki prywatnej. Praca w warunkach prywatnego gabinetu daje także satysfakcję finansową.
Szkolenie prowadzone jest przez osoby wysoko cenione w swoim środowisku, efektywnie leczące pacjentów z szerokim spektrum zaburzeń.

Studium Psychoterapii Psychoanalitycznej pomyślane jest jako szkolenie prowadzące do uzyskania zawodu psychoterapeuty psychoanalitycznego. Kryteria kwalifikacji studentów KSPP są zgodne ze standardami Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Wymagana jest rozmowa kwalifikacyjna prowadzona przez członków Zespołu Dydaktycznego KSPP. Ewentualna odmowa szkolenia jest argumentowana.
Program Studium przewidziany jest dla osób chcących zrealizować kryteria szkoleniowe określone przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej.
Od września 2004 r. program jest akredytowany przez wyżej wymienione Towarzystwo. Certyfikat PTPP jest honorowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz placówki oświatowe, na równi z certyfikatami Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Kryteria PTPP obejmują:
 • własną, treningową psychoterapię psychoanalityczną minimum 4 lata w wymiarze 3 sesji tygodniowo,
 • pozytywne rekomendacje od co najmniej dwóch superwizorów, z terapii co najmniej dwóch pacjentów (w sumie co najmniej 360 sesji); pacjenci powinni odbywać sesje dwa, a najlepiej trzy razy w tygodniu; suma sesji superwizyjnych powinna wynosić nie mniej niż 200; przynajmniej jeden przypadek powinien być superwizowany przez co najmniej dwa lata, z częstotliwością raz w tygodniu; przypadki użyte do certyfikacji powinny być superwizowane i zaleca się, żeby przynajmniej jeden obejmował fazę kończenia terapii; superwizja powinna odbywać się podczas całego okresu szkolenia teoretycznego,
 • szkolenie teoretyczne.

Student Studium Psychoterapii Psychoanalitycznej, prowadzonego przez KSPP, w trakcie pierwszego roku powinien rozpocząć własną psychoterapię treningową i gromadzenie doświadczeń klinicznych (istotne dla osób nie posiadających takich doświadczeń). Przez doświadczenie kliniczne rozumiemy doświadczenie w pracy w obszarze pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej, np. w stowarzyszeniach, świetlicach socjoterapeutycznych itp. Osoby, które nie prowadzącą psychoterapii na podstawie wcześniej uzyskanych uprawnień, mogą rozpocząć prowadzenie psychoterapii pod superwizją, nie wcześniej niż po ukończeniu 2 roku szkolenia (wliczając kurs Podstawy Psychoterapii Psychoanalitycznej). Ilość godzin staży klinicznych podczas całego szkolenia musi wynosić nie mniej niż 350.

Szkolenie teoretyczne w ramach Studium Psychoterapii Psychoanalitycznej jest realizowane poprzez czteroletnie, obligatoryjne, comiesięczne, weekendowe bloki wykładowo - seminaryjne. Program Studium obejmuje także analityczną superwizję grupową. Po każdym roku student pisze pracę zaliczeniową. Dopuszczalne są maksymalnie dwie nieobecności w ciągu roku.
W kursie mogą brać udział osoby z wykształceniem wyższym na poziomie magisterskim, posiadające doświadczenie kliniczne w pracy psychoterapeutycznej z pacjentami i podstawową wiedzę na temat psychoterapii psychoanalitycznej (ukończony kurs Podstawy psychoterapii psychoanalitycznej lub alternatywne szkolenie prowadzone w innym ośrodku).
UWAGA! KRÓTSZY TERMIN REKRUTACJI!
Zgłoszenia na rok akademicki 2024/2025 przyjmowane są do 30 kwietnia 2024 r. Procedura kwalifikacyjna polega na odbyciu rozmowy. Warunkiem uczestnictwa jest też udział w Letnim Seminarium Psychoterapii Psychoanalitycznej (w terminie od 28 lipca do 4 sierpnia 2024). Zajęcia pierwszego roku rozpoczynają się we wrześniu.
Terminy zajęć Studium
1 ROK
2023
2 - 3 września
7 - 8 października
4 -5 listopada
2 - 3 grudnia
2024
6 - 7 stycznia
3 - 4 lutego
2 - 3 marca
6 - 7 kwietnia
27 - 28 kwietnia
8 -9 czerwca
2 ROK
2023
9 - 10 / 23 - 24 września
21 - 22 / 28 - 29 października
11 - 12 / 25 - 26 listopada
9 - 10 / 16 - 17 grudnia
2024
13 - 14 / 20 - 21 stycznia
10 - 11 / 17 - 18 lutego
9 - 10 / 16 - 17 marca
13 - 14 / 20 - 21 kwietnia
11 - 12 / 25 - 26 maja
15 - 16 / 22 - 23 czerwca
3 ROK
2023
2 - 3 września
7 - 8 października
4 - 5 listopada
2 - 3 grudnia
2024
6 - 7 stycznia
3 - 4 lutego
2 - 3 marca
6 - 7 kwietnia
27 - 28 kwietnia
8 - 9 czerwca
4 ROK
2023
9 - 10 września
21 - 22 października
11 - 12 listopada
9 - 10 grudnia
2024
13 - 14 stycznia
10 - 11 lutego
9 - 10 marca
13 - 14 kwietnia
11 - 12 maja
15 - 16 czerwca
KOMPETENCJE
W pierwszym roku szkolenia student uczy się:
 • rozróżniać świadome i nieświadome komunikaty pacjenta
 • przeprowadzać proces konsultacji do psychoterapii psychoanalitycznej
 • wstępnie  rozpoznawać problematykę pacjenta na podstawie oceny mechanizmów  rozwojowych i zjawisk przeniesieniowo - przeciwprzeniesieniowych
 • dokonywać wstępnej diagnozy poziomu psychopatologii pacjenta

W drugim roku szkolenia student uczy się :
 • rozumieć i stosować podstawowe pojęcia psychoanalityczne
 • rozumieć i wykorzystywać klinicznie wiedzę o zjawiskach procesu psychoterapeutycznego
 • tosować klinicznie wiedzę o wczesnych mechanizmach rozwojowych

W trzecim i czwartym roku szkolenia student uczy się:
 • korzystać z podstawowych teorii analitycznych i ich współczesnych rozwinięć
 • tolerować złożoność materiału klinicznego
 • pracować z doświadczeniem negatywnego i erotycznego przeniesienia
 • pracować z doświadczeniem traumy
 • utrzymywać podstawowe zasady i warunki terapii
 • formułować interpretacje
 • korzystać w pracy z rozumienia zjawisk przeniesienia i przeciwprzeniesienia
 • korzystać  z opisów przypadków i rozumieć zjawiska zachodzące w polu analitycznym,  właściwym dla tej szczególnej pary terapeutycznej
 • pisać kliniczny opis przypadku
 • rozpoznawać obronne użycie teorii w kontakcie z pacjentem
Warunkiem ukończenia Studium Psychoterapii Psychoanalitycznej jest napisanie artykułu naukowego pod kierunkiem opiekuna merytorycznego. Funkcją opiekuna merytorycznego, którego posiada każdy uczestnik studium jest pomoc w rekomendowaniu terapii i superwizji treningowej, pomoc w doborze lektur i konsultowanie pracy nad artykułem klinicznym. Wszystkie zajęcia mają charakter seminaryjny, co służy rozwijaniu psychoanalitycznej kultury dociekania – szacunku dla odmiennych poglądów, uwzględniania różnych punktów widzenia, otwartości i cierpliwości wobec poczucia niepewności własnej i innych. Studenci uczą się korzystać z regularnej superwizji analitycznej na podstawie pracy z zapisem sesji (z pamięci, nie z transkrypcji nagrania), co pozwala na precyzyjną analizę komunikacji między pacjentem a terapeutą, w tym analizy przeniesienia i przeciwprzeniesienia wyrażanego podczas sporządzania zapisu sesji i prezentacji w grupie.
Od początku szkolenia student może zostać członkiem – kandydatem PTPP, zyskując oparcie w szerszej strukturze środowiska zawodowego i stopniowo zmieniać status, aż do członka zwyczajnego.
Od 3 roku kandydaci mają możliwość pracy terapeutycznej w Ambulatorium Szkoły pod superwizją indywidualną.

Koszt roku szkolenia wynosi 7000 zł (możliwa płatność w ratach). Pozostałe  koszty, tj. własnej psychoterapii psychoanalitycznej i indywidualnych  superwizji uczestnicy ponoszą we własnym zakresie.  

Program  realizowany jest przez stały zespół, w którego skład wchodzą: Władysław Banaś, Edyta Biernacka, Milena Kuźdub, Ewa Kwaśny, Katarzyna Lenda - Woźniak, Iwona Olechowska, Katarzyna Synówka. Poszczególne seminaria prowadzone są także przez zaproszonych gości. Do tej pory w tej formie współpracowali z nami:  Wojciech Hańbowski, Beata Maciejewska, Agnieszka Myśliwiec - Ferduła, Małgorzata Ojrzyńska, Bartosz  Puk, Ewa Saciłowska - Gąsior, Wojciech Sobański, Krzysztof Srebrny.
SZCZEGÓŁOWY PROGRAM WEEKENDOWEGO BLOKU ZAJĘĆ:
Sobota
10.00. - 12.00.  Seminarium z psychopatologii,
12.30. - 15.00.  Superwizja grupowa,
16.00. - 17.00.  Seminarium etyczne,
17.15. - 18.45.  Seminarium z psychologii rozwojowej.

Niedziela
9.00. - 11.00.  Seminarium: Pierwsza konsultacja,
11.15. - 12.15.  Seminarium z techniki terapeutycznej.
TEMATY ZAJĘĆ
WYKŁADY- PSYCHOPATOLOGIA PSYCHOANALITYCZNA
1. Schizofrenia
2. Depresja
3. Osobowość borderline
4. Osobowość narcystyczna
5. Osobowość antyspołeczna
6. Zaburzenia lękowe - ataki paniki, fobie
7. Zaburzenia lękowe - zaburzenia obsesyjno-kompulsywne
8. Zaburzenia konwersyjne
9. Zaburzenia dysocjacyjne
10. Perwersja

SEMINARIA Z PSYCHOANALITYCZNEJ PSYCHOLOGII ROZWOJOWEJ
1. Okres od 0 do 6 miesięcy
2. Okres od 6 do 12 miesięcy
3. Okres od 12 do 36 miesięcy
4. Okres od 3 do 6 roku - sytuacja edypalna
5. Okres od 6 do 12 roku - faza latencji
6. Okres od 12 do 21 roku - faza adolescencji
7. Psychopatologia okresu adolescencji
8. Dojrzałość
9. Starzenie się, perspektywa śmierci
10. Perspektywa rozwojowa: lęk, mechanizmy obronne, popędowość, proces symbolizacji.
Wróć do spisu treści