Studium Psychoterapii Psychoanalitycznej - Krakowska Szkoła Psychoterapii Psychoanalitycznej

 Kraków, ul. Śliska 16, lok. 2
Przejdź do treści
Studium Psychoterapii Psychoanalitycznej
XX Edycja zajęć: 2022/2023

Udział w szkoleniu oferuje poznanie ciekawej i współczesnej metody pracy, umożliwiającej profesjonalne wykonywanie swojego zawodu i stały rozwój. Nasi absolwenci uzyskują możliwość wykonywania wolnego zawodu i stabilizowania swojej praktyki prywatnej. Praca w warunkach prywatnego gabinetu daje także satysfakcję finansową.
Szkolenie prowadzone jest przez osoby wysoko cenione w swoim środowisku, efektywnie leczące pacjentów z szerokim spektrum zaburzeń.

Studium Psychoterapii Psychoanalitycznej pomyślane jest jako szkolenie prowadzące do uzyskania zawodu psychoterapeuty psychoanalitycznego. Uczestnikami szkolenia mogą być absolwenci medycyny oraz studiów magisterskich w dziedzinie nauk społecznych lub humanistycznych.
Program Studium przewidziany jest dla osób chcących zrealizować kryteria szkoleniowe określone przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej.
Od września 2004 r. program jest akredytowany przez wyżej wymienione Towarzystwo. Certyfikat PTPP jest honorowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz placowki oświatowe, na równi z certyfikatami Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Kryteria PTPP obejmują:
 • własną, treningową psychoterapię psychoanalityczną minimum 4 lata w wymiarze 3 sesji tygodniowo,
 • pozytywne rekomendacje od co najmniej dwóch superwizorów, z terapii co najmniej dwóch pacjentów (w sumie co najmniej 360 sesji); pacjenci powinni odbywać sesje dwa, a najlepiej trzy razy w tygodniu; suma sesji superwizyjnych powinna wynosić nie mniej niż 200; przynajmniej jeden przypadek powinien być superwizowany przez co najmniej dwa lata, z częstotliwością raz w tygodniu; przypadki użyte do certyfikacji powinny być superwizowane i zaleca się, żeby przynajmniej jeden obejmował fazę kończenia terapii; superwizja powinna odbywać się podczas całego okresu szkolenia teoretycznego,
 • szkolenie teoretyczne.
Wszystkie elementy szkolenia powinny odbywać się równolegle. Ponadto przed przystąpieniem do obrony referatu przed komisją Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej należy odbyć 360 godzin staży klinicznych.

Szkolenie teoretyczne w ramach Studium Psychoterapii Psychoanalitycznej jest realizowane poprzez czteroletnie, obligatoryjne, comiesięczne, weekendowe bloki wykładowo - seminaryjne. Program Studium obejmuje także analityczną superwizję grupową.
W kursie mogą brać udział osoby z wyższym wykształceniem psychologicznym lub medycznym, w uzasadnionych przypadkach innym, posiadające doświadczenie kliniczne w pracy psychoterapeutycznej z pacjentami i podstawową wiedzę na temat psychoterapii psychoanalitycznej (ukończony kurs Podstawy psychoterapii psychoanalitycznej lub alternatywne szkolenie prowadzone w innym ośrodku). Zgłoszenia na rok akademicki 2023/2024 przyjmowane są do 30 czerwca 2023 r. Procedura kwalifikacyjna polega na odbyciu rozmowy. Warunkiem uczestnictwa jest też udział w Letnim Seminarium Psychoterapii Psychoanalitycznej (w terminach: I turnus od 23 do 30 lipca; II turnus od 30 lipca do 6 sierpnia 2023). Zajęcia pierwszego roku rozpoczynają się we wrześniu.
Terminy zajęć Studium
1 ROK
2022
3 - 4/ 24 - 25 września
1 - 2/ 29 - 30 października
5 - 6/ 19 - 20 listopada
3 - 4/ 17 - 18 grudnia
2023
7 - 8/ 21 - 22 stycznia
4 - 5/ 18 - 19 lutego
4 - 5/ 18 - 19 marca
1 - 2/ 22 - 23 kwietnia
6 - 7/ 27 - 28 maja
3 - 4/ 24 - 25 czerwca
2 ROK
2022
17 - 18 września
15 - 16 października
26 - 27 listopada
10 - 11 grudnia
2023
14  - 15 stycznia
11 - 12 lutego
11 - 12 marca
15 - 16 kwietnia
13 - 14 maja
17 - 18 czerwca
3 ROK
2022
3 - 4 września
1 - 2 października
5 - 6 listopada
3 - 4 grudnia
2023
7 - 8 stycznia
4 - 5 lutego
4 - 5 marca
1 - 2 kwietnia
6 - 7 maja
3 - 4 czerwca
4 ROK
2022
17 - 18 września
15 - 16 października
26 - 27 listopada
10 - 11 grudnia
2023
14 - 15 stycznia
11 - 12 lutego
11 - 12 marca
15 - 16 kwietnia
13 - 14 maja
17 - 18 czerwca
KOMPETENCJE

W pierwszym roku szkolenia student uczy się:
 • rozróżniać świadome i nieświadome komunikaty pacjenta
 • przeprowadzać proces konsultacji do psychoterapii psychoanalitycznej
 • wstępnie  rozpoznawać problematykę pacjenta na podstawie oceny mechanizmów  rozwojowych i zjawisk przeniesieniowo - przeciwprzeniesieniowych
 • dokonywać wstępnej diagnozy poziomu psychopatologii pacjenta

W drugim roku szkolenia student uczy się :
 • rozumieć i stosować podstawowe pojęcia psychoanalityczne
 • rozumieć i wykorzystywać klinicznie wiedzę o zjawiskach procesu psychoterapeutycznego
 • tosować klinicznie wiedzę o wczesnych mechanizmach rozwojowych

W trzecim i czwartym roku szkolenia student uczy się:
 • korzystać z podstawowych teorii analitycznych i ich współczesnych rozwinięć
 • tolerować złożoność materiału klinicznego
 • pracować z doświadczeniem negatywnego i erotycznego przeniesienia
 • pracować z doświadczeniem traumy
 • utrzymywać podstawowe zasady i warunki terapii
 • formułować interpretacje
 • korzystać w pracy z rozumienia zjawisk przeniesienia i przeciwprzeniesienia
 • korzystać  z opisów przypadków i rozumieć zjawiska zachodzące w polu analitycznym,  właściwym dla tej szczególnej pary terapeutycznej
 • pisać kliniczny opis przypadku
 • rozpoznawać obronne użycie teorii w kontakcie z pacjentem
Warunkiem ukończenia Studium Psychoterapii Psychoanalitycznej jest napisanie artykułu naukowego pod kierunkiem opiekuna merytorycznego. Funkcją opiekuna merytorycznego, którego posiada każdy uczestnik studium jest pomoc w rekomendowaniu terapii i superwizji treningowej, pomoc w doborze lektur i konsultowanie pracy nad artykułem klinicznym. Wszystkie zajęcia mają charakter seminaryjny, co służy rozwijaniu psychoanalitycznej kultury dociekania – szacunku dla odmiennych poglądów, uwzględniania różnych punktów widzenia, otwartości i cierpliwości wobec poczucia niepewności własnej i innych. Studenci uczą się korzystać z regularnej superwizji analitycznej na podstawie pracy z zapisem sesji (z pamięci, nie z transkrypcji nagrania), co pozwala na precyzyjną analizę komunikacji między pacjentem a terapeutą, w tym analizy przeniesienia i przeciwprzeniesienia wyrażanego podczas sporządzania zapisu sesji i prezentacji w grupie.
Od początku szkolenia student może zostać członkiem – kandydatem PTPP, zyskując oparcie w szerszej strukturze środowiska zawodowego i stopniowo zmieniać status, aż do członka zwyczajnego.
Od 3 roku kandydaci mają możliwość pracy terapeutycznej w Ambulatorium Szkoły pod superwizją indywidualną.

Koszt roku szkolenia wynosi 7000 zł (możliwa płatność w ratach). Pozostałe  koszty, tj. własnej psychoterapii psychoanalitycznej i indywidualnych  superwizji uczestnicy ponoszą we własnym zakresie.  

Program  realizowany jest przez stały zespół, w którego skład wchodzą: Władysław Banaś, Edyta Biernacka, Milena Kuźdub, Ewa Kwaśny, Katarzyna Lenda - Woźniak, Iwona Olechowska, Katarzyna Synówka. Poszczególne seminaria prowadzone są także przez zaproszonych gości. Do tej pory w tej formie współpracowali z nami:  Wojciech Hańbowski, Beata Maciejewska, Agnieszka Myśliwiec - Ferduła, Małgorzata Ojrzyńska, Bartosz  Puk, Ewa Saciłowska - Gąsior, Wojciech Sobański, Krzysztof Srebrny.
TEMATY ZAJĘĆ
WYKŁADY- PSYCHOPATOLOGIA PSYCHOANALITYCZNA
1. Schizofrenia
2. Depresja
3. Osobowość borderline
4. Osobowość narcystyczna
5. Osobowość antyspołeczna
6. Zaburzenia lękowe - ataki paniki, fobie
7. Zaburzenia lękowe - zaburzenia obsesyjno-kompulsywne
8. Zaburzenia konwersyjne
9. Zaburzenia dysocjacyjne
10. Perwersja

SEMINARIA Z PSYCHOANALITYCZNEJ PSYCHOLOGII ROZWOJOWEJ
1. Okres od 0 do 6 miesięcy
2. Okres od 6 do 12 miesięcy
3. Okres od 12 do 36 miesięcy
4. Okres od 3 do 6 roku - sytuacja edypalna
5. Okres od 6 do 12 roku - faza latencji
6. Okres od 12 do 21 roku - faza adolescencji
7. Psychopatologia okresu adolescencji
8. Dojrzałość
9. Starzenie się, perspektywa śmierci
10. Perspektywa rozwojowa: lęk, mechanizmy obronne, popędowość, proces symbolizacji.
SZCZEGÓŁOWY PROGRAM WEEKENDOWEGO BLOKU ZAJĘĆ:
Sobota
10.00. - 12.00.  Seminarium z psychopatologii,
12.30. - 15.00.  Superwizja grupowa,
16.00. - 18.00.  Seminarium z psychologii rozwojowej,
18.15. - 19.15.  Seminarium etyczne.

Niedziela
9.00. - 11.00.  Seminarium: Pierwsza konsultacja,
11.15. - 12.15.  Seminarium z techniki terapeutycznej.
Wróć do spisu treści